Działalność statutowa

OMNES Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem społecznym, prowadzi działalność pożytku publicznego – nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
OMNES Sp. z o.o. została założona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu (PSONI Koło w Jarosławiu) w 2010 roku.
Celem Przedsiębiorstwa Omnes jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. Omnes działa na zasadzie non profit.

Omnes realizuje cele m.in. przez:
1) zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie leczenia, rehabilitacji (leczniczej, zawodowej i społecznej), edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej,
2) udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, aby mogły występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną,
3) prowadzenie na zlecenie lub ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej,
4) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy,
5) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnościami.