OMNES/P-IA /2131- 2/12/18 – Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej

OMNES/P-IA /2131- 2/12/18                             Jarosław, dnia 11 stycznia 2018 r.

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pn. „Indywidulana asystencja osób z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON, OMNES sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

OMNES sp. z o.o.
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
tel. (16) 621 53 78 fax. (16) 621 02 43
adres e-mail: biuro@omnes.org.pl

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.). Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Jeden asystent wspierał będzie jednego uczestnika projektu.
2. Liczba asystentów: 20.
3. Osoba składająca ofertę powinna spełniać wymagania w zakresie:
– posiadania kwalifikacji nabytych poprzez naukę i szkolenia lub poprzez doświadczenie zawodowe (minimum 6 m-cy pracy z osobami niepełnosprawnymi) lub/i
– doświadczenia w indywidualnym wspieraniu osoby niepełnosprawnej,
– posiadania zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również okazująca pełną akceptację, tolerancję, wrażliwość oraz indywidualne traktowanie potrzeb
– posiada umiejętności i cechy takie jak: niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania zmian, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, opiekunami oraz środowiskiem, w którym przebywa beneficjent
– charakteryzowania się odpowiednimi cechami psychoosobowymi i umiejętnościami, w szczególności: sumienności, odpowiedzialności, rzetelności, dokładności, empatii i cierpliwości, skuteczność działania, zdecydowanie, odporność na stres, punktualność.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 20 osób w wieku od 18 do 50 roku życia z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co w odziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać im w sposób znaczący udział w życiu społecznym, na zasadzie z innymi osobami.
Praca asystenta osobistego będzie uwzględniać wspieranie osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego, uczenie i rozwijanie u uczestników projektu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem, w tym m.in.:
– nauka dokonywania wyborów w naturalnych sytuacjach,
– poznanie różnych form odpoczynku,
– zapoznanie z czynnościami sprzyjającymi i zagrażającymi zdrowi,
– kształtowanie stosunków społecznych w tym nawiązywanie interpersonalnych relacji,
– rozwijanie zainteresowań i mocnych stron,
– otwieranie na nowe formy spędzania czasu,
– wspieranie umiejętności porozumiewania się alternatywnymi i wspomagającymi metodami z wykorzystaniem indywidualnych narzędzi komunikacyjnych,
– rozwijanie orientacji czasowej i przestrzennej w znanym i nieznanym otoczeniu,
– kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach nowych, mniej znanych,
– opanowanie strachu, niepokoju, napięć,
– rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych,
– naukę załatwiania spraw urzędowych,
– zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.
Usługa ta świadczona będzie w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Zakres, forma i czas trwania sesji uzależniony będzie od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika projektu.
W związku ze specyfikę projektu – zindywidualizowane wsparcie osób niepełnosprawnych -jedna osoba (składająca ofertę) może zostać asystentem tylko jednej osoby niepełnosprawnej.

IV.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2019 r.
V. Kryterium oceny ofert
Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny za jedną godzinę realizacji usługi w PLN (brutto), waga – 100 %.
Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższy wzór:

                                    Najniższa cena z ofert podlegających ocenie

Cena badana = …………………………………………………………………… x waga 100

                                                  Cena oferty badanej

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi nie podlegającemu wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia”.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w rozdz. III.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

VIII. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie OMNES sp. z o.o., ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław w terminie do 19 stycznia 2018 r. do godziny 10.00.
2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX. Uwagi końcowe

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia oraz jest zobowiązany do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
3. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w możliwie najkrótszym terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
5. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wynikach rozstrzygnięcia postępowania na stronie internetowej www.psoni-jaroslaw.org.pl oraz www.omnes.org.pl .

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Otrzymują:
1. wg. rozdzielnika.
2. a/a

  Projekt pn.”Indywidualna asystencja osób z niepełnosprawnością” Współfinansowany ze środków PFRON
Umowa nr ZZO/000135/09/D z dnia 20 grudnia 2017 roku
 

Załączniki do pobrania:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.