Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja III – OMNES/P-IA/2131-1/91/2021

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja III– OMNES/P-IA/2131-1/91/2021

O M N E S

 

 1. Tytuł projektu/nazwa zadania

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja III

 

 1. Terminu realizacji projektu

01.04.2021 – 31.03.2022

 1. Cel projektu

Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego.

 

 1. Grupa docelowa/uczestnicy projektu

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego, w wieku 12 do 60 roku życia -które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co w oddziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać im w sposób znaczący udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

 

 1. Warunki rekrutacji do projektu

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych będzie prowadzona w okresie od 1.04.2021-30.04.2021r. Komisja rekrutacyjna w składzie koordynator, psycholog, pracownik socjalny, będzie odpowiadała za prawidłowy przebieg rekrutacji oraz za opracowanie Regulaminu rekrutacji, formularzy zgłoszeniowych i tym podobnych. Rekrutacja właściwa będzie składała się z 2 etapów:

 1. Formalna:

konieczne przy rekrutacji beneficjenta do projektu będzie wyrażenie przez niego zgody na udział w projekcie lub/i przez rodzica/opiekuna prawnego – sytuacji osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych. analogicznie wyrażona będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. warunkiem formalnym zakwalifikowania będzie dostarczenie do biura projektu wypełnionego formularza wraz z oświadczeniami oraz spełnienie kryteriów weryfikowanych przez Komisję (orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego)

Osoby które spełnią powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do II etapu

 1. Merytoryczna:

komisja przeprowadzi z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi i/lub jego opiekunami prawnymi Wywiad środowiskowy z zastosowaniem przygotowanego formularza (ocena sytuacji zdrowotnej, rodzinnej , socjalno bytowej oraz ocena funkcjonowania osoby w życiu codziennym).

następnie na posiedzeniu komisji przyznawane będą punkty przez każdego członka komisji – maksymalnie 52 punkty na podstawie wywiadu środowiskowego oraz otrzymanych na etapie formalnym dokumentów. w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z najniższą liczbą punktów.

40 osób zakwalifikowanych do projektu podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie (lub/i rodzic/opiekun prawny- w sytuacji osób ubezwłasnowolnionych lub niepełnoletnich).

 

 1. Formy wsparcia/ działania realizowane w ramach projektu

Beneficjenci ostateczni otrzymają zindywidualizowane wsparcie w formie usług asystencji osobistej obejmującej wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa ta świadczona będzie w sposób zindywidualizowany Uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. będzie ona miała wpływ na decyzję w jaki sposób oraz w jakim zakresie usługa ta będzie świadczona. Wsparcia realizowana będzie od 1.05.2021 – 31.03.2022r. Zakłada się wsparcie beneficjentów ostatecznych przez asystenta osobistego w wymiarze średnio miesięcznie 30 godzin. Zakres, forma i czas trwania sesji uzależnione będą od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta ostatecznego projektu. wszelkie działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 1. Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu
 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu
 • ocena funkcjonalna samodzielności i stopnia funkcjonowania psychospołecznego (wstępna i końcowa)
 • opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania
 • prowadzenie formy wsparcia – indywidualna asystenta osób z niepełnosprawnościami
 • monitorowanie i weryfikacja otrzymanego wsparcia
 • zarządzanie i rozliczanie projektu
 1. Informacja o:

– wartości projektu:  494802,00 zł.

– dofinansowaniu (w tym z jakich środków): 470002,00 zł.

– wkład własny: 24800,00 zł.

 

 

 1. Informacja o źródle finansowania

Projekt pod nazwą „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja III” finansowany jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Budżetu Województwa Podkarpackiego.

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty