ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – EDYCJA V

 1. Tytuł projektu:

„ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ – EDYCJA V”

 1. Termin realizacji projektu:

01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

 1. Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie
lub wspomaganie niezależnego życia 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku
od 12 do 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego
lub lubaczowskiego.

 1. Uczestnicy projektu:

40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, posiadający orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego w wieku od 12 do 60 roku życia – które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co w oddziaływaniu z różnymi barierami, może utrudnić im w sposób znaczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

 1. Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych będzie prowadzona w okresie 1.04.2023-12.04.2023 r. Komisja rekrutacyjna w składzie koordynator, psycholog, pracownik socjalny, będzie odpowiadała za prawidłowy przebieg rekrutacji oraz za opracowanie Regulaminu rekrutacji, formularzy zgłoszeniowych i tym podobnych. Rekrutacja właściwa będzie składała się
z 2 etapów:

 1. Formalna – konieczne przy rekrutacji beneficjenta do projektu będzie wyrażenie przez niego zgody na udział w projekcie lub/i przez rodzica/opiekuna prawnego – sytuacji osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych. analogicznie wyrażona będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem formalnym zakwalifikowania będzie dostarczenie do biura projektu wypełnionego formularza wraz z oświadczeniami oraz spełnienie kryteriów weryfikowanych przez Komisję (orzeczenie
  o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego). Osoby które spełnią powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do II etapu
 2. Merytoryczna – komisja przeprowadzi z potencjalnymi beneficjentami ostatecznymi i/lub jego opiekunami prawnymi wywiad środowiskowy z zastosowaniem przygotowanego formularza (ocena sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, socjalno-bytowej oraz ocena funkcjonowania osoby w życiu codziennym). Następnie na posiedzeniu komisji przyznawane będą punkty przez każdego członka komisji – maksymalnie 52 punkty na podstawie wywiadu środowiskowego oraz otrzymanych na etapie formalnym dokumentów. w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z najniższą liczbą punktów.

 

40 osób zakwalifikowanych do projektu podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie
(lub/i rodzic/opiekun prawny – w sytuacji osób ubezwłasnowolnionych lub niepełnoletnich).

 1. Formy wsparcia:

Beneficjenci ostateczni otrzymują zindywidualizowane wsparcie w formie usług asystencji osobistej obejmującej wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa ta świadczona jest w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością – ww. cechy mają wpływ na decyzję,
w jaki sposób oraz w jakim zakresie usługa ta jest świadczona. Cały projekt realizowany jest od 15.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Zakłada on wsparcie beneficjentów ostatecznych przez asystenta osobistego w wymiarze średnio miesięcznie 30 godzin. Zakres, forma i czas trwania sesji uzależnione są od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta ostatecznego projektu. Wszelkie działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Harmonogram

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu
 • Ocena funkcjonalna samodzielności i stopnia funkcjonowania psychospołecznego (wstępna i końcowa)
 • Opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania
 • Prowadzenie formy wsparcia – indywidualna asystenta osób z niepełnosprawnościami
 • Monitorowanie i weryfikacja otrzymanego wsparcia
 • Zarządzanie i rozliczanie projektu

 

 1. Informacja o: wartości projektu, dofinansowaniu (w tym z jakich środków), wkład własny

– wartości projektu: 769216,00 zł.

– dofinansowaniu (w tym z jakich środków): 761523,00 zł.

– wkład własny: 7693,00 zł.

 

 1. Informacja o źródle finansowania (opis zgodnie z umową)

Projekt pod nazwą „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja V” finansowany jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

 1. Logotypy