Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-2/210/19

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Asystent wspierał będzie jednego uczestnika projektu.

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy