Zapytanie ofertowe OMNES/P-IA /2131-1/75/2022

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego w wymiarze średniomiesięcznie 30 godzin, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia).

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wykonawcy o braku postaw wykluczenia

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym

Zapytanie ofertowe (2)

Zawiadomienie o wyborze oferty